Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019)

(Nếu tìm kiếm theo mục giá đất, độc giả vui lòng điền thông tin theo quy tắc: muốn tìm giá đất từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng thì nhập vào ô Giá đất từ 1000 và ô đến 5000)
     
  Tên thị xã, huyện
  Tên đường
  Đoạn, vị trí
  Giá đất từ    đến