1
  Nội dung câu hỏi:

Nhân viên hợp đồng lao động tại các đơn vị hành chính có được hưởng phụ cấp công vụ và lương tăng? Cơ quan còn hợp đồng lao động, chưa sử dụng hết biên chế thì nên bắt buộc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức? Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập là công chức? Điều kiện viên chức được chuyển qua làm công chức không qua thi tuyển? Mời xem chi tiết nội dung hỏi tại đây.

Nội dung trên do ông Lê Việt Dương, sinh năm 1988, địa chỉ: Thành phố Cao Lãnh và bà Trần Lê Bảo Minh, sinh năm 1986, địa chỉ: Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang gửi thư qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh hỏi và phản ánh.

Ngày 17/9/2015, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1441/SNV-CCVC trả lời thư của độc giả như sau:

1. Thư của ông Lê Việt Dương hỏi:

Nhân viên hợp đồng lao động tại các đơn vị hành chính (không thuộc hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) có được hưởng phụ cấp công vụ và lương tăng thêm theo Nghi định số 17/2015/NĐ-CP?

Hàng năm, tỉnh Đồng Tháp đều tổ chức các kỳ thi công chức cấp tỉnh, huyện. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều cơ quan hành chính chưa đủ biên chế  phải hợp đồng lao động, nhưng khi theo dõi các chỉ tiêu tuyển dụng biên chế thì các cơ quan này không đăng ký tuyển dụng công chức. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát lại các cơ quan, đơn vị hành chính còn hợp đồng lao động nhưng vẫn chưa sử dụng hết biên chế thì bắt buộc phải đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức để đảm bảo tính công bằng, đặc biệt là hiện nay còn rất nhiều sinh viên chính quy ra trường chưa tìm được việc làm.

Sở Nội vụ trả lời như sau:

- Theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ thì đối tượng là nhân viên hợp đồng lao động tại các cơ quan hành chính không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP.

- Theo quy định tại Điều 2 của Nghi định số 17/2015/NĐ-CPngày 24/02/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống thì đối tượng là nhân viên hợp đồng lao động tại các cơ quan hành chính không thuộc đối tượng áp dụng tiền lương tăng thêm theo Nghi định số 17/2015/NĐ-CP.

- Ngày 25/9/2014, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Văn bản số 331/UBND-NV chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chấp hành các quy định như sau:

+ Thứ nhất: Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp do nhu cầu cấp thiết phải báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét.

+ Thứ hai: Những người đang hợp đồng lao động trong các cơ quan chuyên môn dự thi tuyển công chức không trúng tuyển thì cơ quan phải chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Thứ ba: Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh biên chế đối với cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết biên chế liên tục từ 02 năm trở lên.

2. Thư của bà Trần Lê Bảo Minh hỏi:

Có phải Thủ trưởng tất cả đơn vị sự nghiệp công lập đều là công chức? Đối tượng nào trong đơn vị sự nghiệp công lập không phải là Thủ trưởng đơn vị mà vẫn là công chức? Điều kiện như thế nào thì viên chức được chuyển qua làm công chức không qua thi tuyển? Công chức được chuyển qua làm viên chức và sau này được điều động ngược lại đơn vị hành chính nhà nước thì có được xếp là công chức?

Sở Nội vụ trả lời như sau:

- Theo quy định về đơn vị sự nghiệp công lập tại Khoản 4, Điều 11 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và tại Khoản 2, Điều 4 của Thông tư 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, thì:

+ Thủ trưởng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thuộc cấp ủy cấp tỉnh, huyện và thuộc tổ chức chính trị, chính trị - xã hội là công chức.

+ Thủ trưởng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập không phải là công chức.

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ thì công chức ở các cơ quan khác được điều động về và được giao quyền trưởng đơn vị hoặc quyền phụ trách đơn vị được xác định là công chức (dù không phải là thủ trưởng đơn vị).

- Điều kiện để viên chức chuyển đổi đến vị trí là công chức không qua thi tuyển được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 58 của Luật Viên chức năm 2010 và tại Khoản 1, Điều 42 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, theo đó, viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

- Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 13/2010/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì những người đã là công chức từ cấp huyện trở lên sau đó chuyển sang các đơn vị sự nghiệp công lập công tác đến khi được cơ quan có thẩm quyền điều động về công tác tại các cơ quan hành chính thì được tiếp nhận như công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Ban Biên tập

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 067.3853112, Fax: 067.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn